تقویت و بهبود اوضاع فرهنگی و تفریحی بانوان آبادانی