تقلب به نفع جلیلی در مناظره

خورنا: روز گذشته سعید جلیلی اظهاراتی در مورد صدور حکم جلب برای آیت الله هاشمی به زبان آورد که حکایت از بی اطلاعی او در این مورد دارد. سعید جلیلی در مناظره روز گذشته ادعا کرد: آنچه آقای روحانی مطرح کرد، مورد بحث است، در زمان برخی دوستان که شعار همراهی با نظم جهانی…