تقلبی

خورنا کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرد: با استاد به نامه شماره ۲۳/۱۶/۴۰۱/۵۶/۹۳/۱۲ مورخ ۲ آذر ۹۳ ریاست محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا، به پیوست مابقی لیست اسامی بازیکنانی که معافیت آنها ابطال شده است را به شرح زیر اعلام می نماید. ضمنا از باشگاه ها خواسته شده است از به کار گیری آنها در مسابقات خودداری…