تقدیرنامه پنج ستاره و مقام اول در حوزه جامعه در چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

خورنا: پتروشیمی بندر امام موفق به کسب تقدیرنامه پنج ستاره و مقام اول در حوزه جامعه در چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد. به گزارش دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام شرکت کنندگان برای دریافت این جایزه در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی با یکدیگر به رقابت پرداختند. بنابه همین گزارش فرآیند ارزیابی…