تقدیرنامه پنج ستاره و مقام اول در حوزه جامعه در چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

37
خورنا: پتروشیمی بندر امام موفق به کسب تقدیرنامه پنج ستاره و مقام اول در حوزه جامعه در چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد. به گزارش دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام شرکت کنندگان برای دریافت این…