تقاطع

خورنا پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید بندر(چهار شیر) از مرحله ارزیابی پیمانکاران عبور کرده و ۱۰ پیمانکار در این ارزیابی‌ها نمره قابل قبولی به دست آوردند و پس از ارایه اسناد پروژه به پیمانکاران، نرخ از سوی آنان اعلام خواهد شد.   وی ادامه داد: مناقصه این پروژه به صورت عمومی و در دو مرحله انجام شده و پس از اعلام نرخ…