تفکیک زباله

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

خورنا  متوسط تولید روزانه هر شهروند اهوازی را یک کیلوگرم عنوان کرد و گفت: تولید زباله(پسماند) هر خانوار دو نفره در اهواز سالانه ۷۳۰کیلوگرم می باشد. وی حجم تولید روزانه زباله در اهواز را یک هزار و ۲۰۰تن بیان کرد و افزود: سالانه ۷۰۰میلیارد ریال در بخش پسماند کلان شهر یک میلیون و ۲۵۰هزار نفری اهواز هزینه می شود. گلستانی اجرای…