تفاوت کفیل و سرپرست اداره

خورنا_ بخش مشاوره حقوقی: پرسش: آیا کفیل با سرپرست اداره تفاوت دارد ؟ چه وظایف مشابه و متفاوتی با هم دارند ؟ پاسخ: اصولا کفیل و سرپرست از منظر حقوق اداری به یک معنا هستند لیکن در برخی از سازمانها کفیل و در برخی دیگر سرپرست تعریف شده است. وظایف کفیل…