تغییر مدیر آموزش و پرورش شهرستان

خورنا: طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش وپرورش خوزستان ، جواد آذرشب به عنوان رئیس آموزش وپرورش شهرستان ایذه منصوب شد جواد آذرشب به عنوان رئیس آموزش وپرورش شهرستان ایذه منصوب شد. طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش وپرورش خوزستان ، جواد آذرشب به عنوان رئیس آموزش وپرورش شهرستان ایذه منصوب شد و طی…