تغییر مدیران خوزستان

خورنا: همان طوری که رییس جمهور در سفر اخیر خود به خوزستان بیان کرد موضوع انتقال به غیر از آب شرب منتفی است. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در نشست خبری با خبرنگاران که پس از جلسه شورای اداری استان برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. مقتدایی  در خصوص اظهارات معاون پارلمانی ئیس…