تغییر شهردار ماهشهر

خورنا: نعمت الله قنواتی گفت: مصاحبه من با خبرگزاری مهر که توسط برخی رسانه های دیگر نیز منتشر شد در رابطه با اینکه ماهشهر شهردار ندارد صحیح نمیباشد. به گزارش خورنا از ماهشهر، روز گذشته مصاحبه ای از نعمت الله قنواتی عضو برجسته شورای شهر ماهشهر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت و برخی از رسانه…