تغییر جنسیت

خورنا: آیت الله موسوی بجنوردی معتقد است: «تغییر جنسیت دخالت در خلقت خداوند نیست بنا براین هیچ مشکل شرعی ندارد و تا زمانی که قانون گذار حکم بر حرام بودن مساله ای ندهد ما حق نداریم بدون دلیل آن را حرام اعلام کنیم.»نشریه حریم امام (متعلق به آستان مقدس امام خمینی) که با این فقیه گفت و…