تعویض

37
خورنا/ کار تعویض شناسنامه معمولی به شناسنامه مکانیزه با اولویت تعویض شناسنامه برای ۱۵ ساله‌ها که قصد عکس‌دار کردن شناسنامه خود را دارند، آغاز شده است.   وی ادامه داد: با توجه به معتبر بودن شناسنامه معمولی، مردم برای تعویض شناسنامه…