تعریض خیابان کرامت اندیمشک

خورنا : شهردار اندیمشک از آغاز عملیات اجرایی تعریض و ساماندهی خیابان کرامت در کوی شهدا این شهر خبر داد به گزارش روابط عمومی محمد رضا پاپی گفت : با توجه به ضرورت بزرگ تر کردن عرض خیابانهای سطح…