تصویب متم بودجه ی شهرداری اندیمشک

12
خورنا : یست و هشتمین جلسه ی شورای شهر اندیمشک به بررسی لایحه ی متمم بودجه اختصاص داشت . در آغاز جلسه، آقای لطفی کارشناس بودجه نکاتی در خصوص کلیت بودجه و متمم آن برای شورا متذکر شد. وی گفت با…