تصویب متم بودجه ی شهرداری اندیمشک

خورنا : یست و هشتمین جلسه ی شورای شهر اندیمشک به بررسی لایحه ی متمم بودجه اختصاص داشت . در آغاز جلسه، آقای لطفی کارشناس بودجه نکاتی در خصوص کلیت بودجه و متمم آن برای شورا متذکر شد. وی گفت با توجه به تحقق قریب به ده میلیارد و پانصد میلیون تومان از مجموع 12میلیارد و سیصد میلیون تومان بودجه ی…