تصویب فرمول تعیین نرخ تاکسی ها در شورای شهر اندیمشک

خورنا : جلسه سی وهفتم در روز یکشنبه مورخ93/2/14با حضور همه ی اعضا اغاز گردید .این جلسه با تلاوت آیاتی از سوره ی شورا شروع وبا خیرمقدم و ارائه دستور جلسه توسط رییس شورا ادامه یافت.با عنایت به اینکه جلسه اختصاص داشت به تعیین نرخ جدیدتاکسی های درون شهر ی و حومه ابتدائا پیشنهادات کمیسیون مالی در این زمینه…