تشکیل کمیسیون های شورای شهر اندیمشک

خورنا:اعضای کمیسیون های مختلف شورای شهر اندیمشک در اولین جلسه ی رسمی سال دوم فعالیت خویش  تعیین  گردیدند  . مهدی قلی کیانی از اعضای شورای شهر اندیمشک گفت : در جلسه ی روز دوشنبه ی شورای شهر اندیمشک که با حضور هر یازده عضو شورا برگزار گردید  کمیسیون های زیر مطابق آیین نامه ی اجرایی مربوطه اعضای خود…