تشکیل شش کمیته برای استقبال از مهمانان نوروزی در اهواز