تشنگی در ماه رمضان

37
خورنا: مریم سجاد پور کارشناس علوم تغذیه گفت: برخی از افراد در طول روز بیش از اندازه تشنه می شوند و بایستی مصرف غذاهایی مثل مواد گوشتی خالص را در وعده سحر کاهش داد.