«تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی

خورنا: مقاله‌ای با عنوان «تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی خبرنگار خوزستانی در اولین کنگره ملی 17 هزار شهید ترور پذیرفته شد. به گزارش  خورنا از خوزستان، مقاله‌ای با عنوان «تروریسم فرهنگی علیه ایران» تالیف شده توسط حسین عبدالعزیزی، خبرنگار خوزستانی در نخستین کنگره ملی 17 هزار شهید ترور پذیرفته شد. از…