ترمیم بودجه 93

خورنا: ˈناصر صالحی نسبˈ  افزود: سهم خوزستان در بودجه سال آینده، سه هزار و 300 میلیارد ریال تعیین شده بود که به دنبال اعتراض دسته جمعی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نسبت به مفاد بودجه و سهم خوزستان بندهایی از بودجه ترمیم و سهم استان هم افزایش یافت. وی خاطرنشان کرد که در این باره…