ترافیک شهری اهواز

خورنا _ نوید قائدی: طي سال هاي گذشته كه طرح يكطرفه نمودن بعضي از معابر هسته مركزي شهر اجرا نشده بود و جريان ترافيك و پل هوايي خيابان سلمان فارسي به منوال گذشته برقرار بود بعد از ظهر هاي تابستان بعد از تعطيلي مدارس و دانشگاهها و فروكش نمودن گرماي روز، از ساعت 18:30 تا…