تخلفات شهردار اندیمشک

خورنا – عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگار شوشان با بیان اینکه به تخلفات شهردار اندیمشک رسیدگی می شود ، گفت: برخورد با تخلف و صیانت از حقوق عمومی وظیفه شرعی و قانونی اعضای شورای شهر…