تخلفات شهردار اندیمشک

خورنا – عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگار شوشان با بیان اینکه به تخلفات شهردار اندیمشک رسیدگی می شود ، گفت: برخورد با تخلف و صیانت از حقوق عمومی وظیفه شرعی و قانونی اعضای شورای شهر است. صدیقه میری با برشمردن پاره ای از تخلفات ادامه داد: بیش از سه ماه از پیگیری تخلفات شهردار اندیمشک در…