تخصیص اعتبار

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان خواستار تخصیص اعتبار به منظور اصلاح 32 درصد باقیمانده شبکه فرسوده فاضلاب در استان شد. محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: با وجود عدم تخصیص کامل اعتبارات بخش آبرسانی 100 کیلومتر از شبکه فرسوده آب استان در سال جاری انجام شد. وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز 290 کیلومتر اصلاح شبکه در استان انجام شده است…