تخریب روحانی توسط کیهان

37
خورنا: علیرضا خامسیان طی یادداشتی در سایت امیدنامه نوشت: روزنامه کیهان که در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بشدت نگران پیروزی جریان اصلاح طلب –اعتدالگرا بود و حتی خشمگینانه به جریان اصولگرا عتاب می‌کرد که چرا به…