تحریم یاهو در ایران لغو شد ؟

یاهو

شورای ایرانیان امریکایی:

خورنا: شورای ایرانیان امریکایی (نایاک) با انتشار خبر مربوط به لغو محدودیت های اعمال شده از سوی شرکت “یاهو” برای کاربران ایرانی اشاره می…