تجمع مردم اهواز در اعتراض به انتقال آب کارون

خورنا: همه برای یک چیز آمده بودند. همه یک شعار داشتند: «نجات کارون» هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. زنجیره مردمی در فاصله پل هفتم تا پل سوم از ساعت 16 کم کم شکل گرفت و تا ساعت 19 ادامه داشت. چند روزی در صدر اخبار فضای مجازی تلاش برای نجات کارون…