تامین اعتبار برای احداث جاده دسترسی امامزاده مرتضی

خورنا: معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خواستار تامین اعتبار برای احداث جاده دسترسی امامزاده مرتضی علی شهرستان شوشتر شد. جهانبخش امانی اظهار کرد: تلاش زیادی برای احداث جاده امامزاده مرتضی‌علی شهرستان شوشتر شده است اما در تامین اعتبار آن مشکل پیدا کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه ساخت این جاده اعتبار زیادی نیاز دارد، افزود: برای ساخت این جاده…