تامین آب شرب مردم اصفهان

خورنا: محمد سعید انصاری اظهار داشت: اگر اصفهان نیاز داشته باشند مردم مقاوم و همیشه در صحنه خوزستان در مقابل این خواسته اصفهانی‌ها تسلیم‌اند. اصفهان فردا: عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با بیان اینکه اگر اصفهان نیاز داشته باشند مردم مقاوم و همیشه در صحنه خوزستان در مقابل این خواسته اصفهانی‌ها تسلیم‌اند، گفت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم توزیع…