تاسیس موزه و گنجینه اسناد تاریخی اقوام در اندیمشک

12
خورنا:رئیس انجمن دوست داران میراث فرهنگی اندیمشک تاسیس موزه و گنجینه اسناد تاریخی اقوام را در این شهرستان خواستار شد. داود ساکی حسن خانی اظهار کرد: اسناد بسیار ارزشمندی مربوط به چند سده اخیر در اختیار مردمان ایلات و طوایف…