تاریخ دزفول

37
خورنا: بخشی از یک خانه تاریخی در بافت قدیم شهر دزفول به دلیل فرسودگی و بر اثر بارندگی و عدم مرمت و ایمن سازی تخریب شد. به گزارش ایرنا خانه تاریخی حسینوند ناصری از خانه های تاریخی شهرستان دزفول…