تابلوی ایست بر عکس در یکی از خیابان های حاشیه ای اندیمشک