بی‌تفاوتی

خورنا: توافق تیم مذاکره کننده هسته ای با پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان یک بمب خبری بود که صدای آن نه تنها در تمامی خانه های ایرانیان بلکه در سراسر جهان پیچید . ایرنا نوشت: قریب به اتفاق شبکه های تلویزیونی جهان برنامه های عادی خود را قطع کردند تا خبرهای نیمه شب ژنو را پوشش دهند،…