بیکاری در استان خوزستان

خورنا: معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان با تاکید بر بکارگیری ظرفیت های خالی شرکت ها و کارخانجات این استان گفت: تولید کنندگان در استان خوزستان حمایت می شوند.  ˈ امید حاجتی ˈ با اشاره به فعال بودن 50 درصد شرکت های تولیدی و خدماتی بزرگ و کارخانجات خوزستان افزود: بکارگیری این ظرفیت…