بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان

37
خورنا: بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت آتیه‌سازان حافظ منعقد شد که بر این اساس جراحی‌های تخصصی، زایمان، هزینه‌های درمان نازایی و هزینه‌های پاراکلینیک بدون سقف ارائه می‌شود. بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ منعقد…