بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان

خورنا: بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت آتیه‌سازان حافظ منعقد شد که بر این اساس جراحی‌های تخصصی، زایمان، هزینه‌های درمان نازایی و هزینه‌های پاراکلینیک بدون سقف ارائه می‌شود. بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ منعقد شد که بر این اساس ماهانه هزینه‌ای معادل 26 هزار تومان به‌عنوان حق بیمه کسر می‌شود که نیمی از این…