بیماری ها

خورنا امروزه با توجه به افزایش جمعیت دنیا، مهمترین مسئله تامین غذای سالم و کافی یکی از دغدغه‌ها و مشکلات بحرانی بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه است، همچنین مواد غذایی با منشا دامی دارای ارزش تغذیه خاصی است. با نگاهی اجمالی به عارضه‌های کمبود پروتئین در جیره غذایی انسان به خوبی ارتباط تغذیه صحیح و…