بیماری مالاریا از دیرباز در خوزستان بیماری مهمی بوده