بیماری سوپ سبز

خورنا: رشد بی رویه گیاهان آبزی در مناطق مختلف رودخانه دز در سالهای اخیر به حدی شدت یافته که در بخشی هایی از این رودخانه آب به رنگ سبز درآمده و اصطلاحا دچار بیماری اوتروفیکاسیون یا سوپ سبز شده است. به گزارش ایرنا رودخانه دز به عنوان سومین رودخانه پرآب کشور در سالهای اخیر به دلیل بی…