بیماری سوپ سبز

37
خورنا: رشد بی رویه گیاهان آبزی در مناطق مختلف رودخانه دز در سالهای اخیر به حدی شدت یافته که در بخشی هایی از این رودخانه آب به رنگ سبز درآمده و اصطلاحا دچار بیماری اوتروفیکاسیون یا سوپ سبز…