بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه

خورنا: سرپرست گروه پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه کورونا ویروس جدید عامل بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) است گفت: خوشبختانه تاکنون، هیچ موردی از این بیماری در کشور و استان گزارش نشده است.  ˈهمایون امیریˈ افزود: کورونا خانواده ای از ویروس ها هستند که می توانند…