بیماری‌

خورنا: استاندار خوزستان از بررسی علل تشدید بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان در شورای عالی بحران کشور با حضور رئیس جمهور خبر داد. عبدالحسن مقتدایی اظهار کرد: امیدواریم در این شورا تصمیماتی جدی برای کاهش آلاینده‌های موجود در هوای شهر اهواز اتخاذ شود. استاندار خوزستان گفت: هم زمان با اولین بارندگی‌های در این استان تعداد قابل توجهی از مردم به علت…