بیمارستان شهر بیدرویه

خورنا:دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک گفت: اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح را ۴۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:ساخت این بیمارستان در بخش تاسیسات ۲۵ درصد و در بخش ساختمانی ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی افزود:بیمارستان شهر بیدرویه به عنوان یک بیمارستان جاده ای در مساحت سه هزار…