بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:با پیگیری های انجام شده موانع پیش روی احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول برداشته و این بیمارستان احداث می شود. عباس پاپی زاده ˈ افزود:با توجه به اینکه احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول از دستور کار خارج شده بود با پیگیری های زیادی که صورت گرفت دیدارهایی با وزیر تعاون ،کار ورفاه…