بیمارستان بزرگ نفت اهواز

خورنا: بیمارستان بزرگ نفت اهواز بیشترین امتیاز را در حوزه استانداردهای محیط ایمن بیمارستان های کشور به خود اختصاص داد. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، این بیمارستان در گزارش مقایسه ای کارشناسان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در…