بیمارستان بخش الوار گرمسیری

خورنا – احمد مجیدی اظهار داشت: توجه به تجهیز و تامین نیازهای بهداشتی اندیمشک اولویت خدمات حوزه بهداشت و درمان شهرستان است. وی گفت: با توجه به همین هدف امسال خدمات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان طراحی و به اجرا رسیده است. رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک عنوان کرد: یکی از طرح‌های شاخص حوزه بهداشت و درمان شهرستان…