بیمارستان امام علی اندیمشک

خورنا : معاونت درمان به همراه روابط عمومی شبكه بهداشت ودرمان اندیمشك از روند طرح تحول نظام سلامت از بیمارستان امام علی(ع) بازدید نمود و از نزدیک با روند این طرح اشنا شد و با بیان نکاتی خواسنار توجه مطلوب به بخش درمان گردیدند و طرح نظام سلامت را یکی از امور مطلوب در باب توسعه ی خدمات درمانی…