بیماران تنفسی

37
خورنا: معاون درمان وزیر بهداشت به همراه هیاتی جهت بررسی مشکلات و بیماری های ناشی از آلودگی هوا وارد اهواز شد. دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر محمدتقی طالبیان، رئیس مرکز فوریت های پزشکی کشور در راس…