بیلبورد روحانی ماهشهر

خورنا: بیلبورد تصویر رهبری همراه با خاتمی، هاشمی و روحانی در میدان انرژی هسته ای ماهشهر نصب شد. به گزارش خورنا،  بیلبورد تصویر رهبری همراه با خاتمی، هاشمی و روحانی در میدان انرژی هسته ای ماهشهر توسط هسته مرکزی ستاد تبلیغاتی دکتر روحانی نصب شد. این بیلبورد 60 متری به عنوان نماد ستاد تبلیغاتی…