بیانیه روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج دزفول به مناسبت روزجهانی قدس