بيماران

37
خورنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اين‌كه امروز تعداد مراجعات بيماران تنفسي نسبت به روزهاي گذشته كمتر شده است، گفت: با شيوع تنگي نفس و افزايش مراجعه بيماران تنفسي در مدت اخير، بيمارستان‌هاي بزرگ‌تر…