بوی دهن

37
خورنا: پای انسان از جمله محل هایی است که بسیار بو می گیرد و غالبا در بسیاری از آقایان وجود دارد. بدن انسان بنا به شرایط مختلف بو می گیرد و البته ممکن است این بو بسیار بد یا غیر…