بومی سازی

سيد خلف موسوي

خورنا  :  دومین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این هیات، شهردار اهواز و مدیران شهرداری و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد. مهندس موسوی شهردار اهواز در این جلسه گفت: شهرداری اهواز تا کنون در خصوص جذب سرمایه های بخش خصوصی عملکرد موفقی نداشته است و ما بر آنیم در…